Popis a cíle projektu

Na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz byla v roce 2006 zahájena výstavba Vzdělávacího a tréninkového centra pro osoby s pohybovým handicapem a osoby ohrožené sociální exkluzí.

Tato významná investice mohla být realizována díky dotaci získané v rámci společného regionálního operačního programu SROP, opatření 3.1 - Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech. Projekt je financován z prostředků strukturálních fondů Evropské Unie (ERDF), národních veřejných zdrojů (státního rozpočtu) a soukromého spolufinancování.

Příjemcem dotace a realizátorem projektu je nezisková organizace TOM BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži.

Projekt „Zřízení vzdělávacího a tréninkového centra pro osoby s pohybovým handicapem a osoby ohrožené sociální exkluzí“ je zaměřen na vytvoření adekvátních prostor pro podporu vzdělanosti a zaměstnanosti osob s pohybovým handicapem, obtížně zaměstnatelných občanů, osob ohrožených sociální exkluzí a ostatních obyvatel celého regionu. Zároveň zde vzniknou vhodné podmínky pro lepší využití volného času dětí a mládeže, čímž dojde k eliminaci sociálně patologických jevů v regionu okresu Ostrava město, který byl státem vyhlášen za strukturálně postižený.

V nové přístavbě dnes plně funkčního Centra pro volný čas a pomoc mládeži organizace TOM BVÚ v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz bude vytvořeno zázemí pro realizaci široké nabídky kurzů a služeb pro různé skupiny obyvatel.

Cílem projektu je umožnit příslušníkům cílových skupin získání znalostí a dovedností v oblasti Informačních technologií (IT), které jsou nezbytné pro úspěch při hledání nové pracovní příležitosti, poskytnout základy znalostí pracovněprávních vztahů včetně praktické simulace řešení možných pracovních problémů a získání motivace pro aktivní vyhledávání pracovních příležitostí.

Neméně významným cílem je integrace zdravotně a tělesně postižených občanů do společnosti odstraněním diskriminačních faktorů a bariér na trhu práce vlivem zlepšení psychosomatického potenciálu postižených osob, díky kterému získají potřebnou motivaci pro další vzdělávání a pro opětovné plnohodnotné začlenění do společnosti. Zároveň dojde i k výraznému usnadnění jejich života díky využívání služeb IT. Díky realizaci

projektu bude tělesně a zdravotně postiženým občanům umožněn v optimální době „návrat“, tedy pokračování v předúrazových aktivitách, nebo jiné uplatnění na trhu práce.

Dalším důležitým cílem projektu je ochrana dětí a mládeže před následky sociálně patologických jevů. Účelem je nabídnout dětem a mládeži smysluplné využití volného času bez ohledu na jejich sociální postavení, také však připravit je na samostatný vstup do praktického života a pomoc při řešení krizových situací, což ve svém důsledku povede k prevenci kriminality a protidrogové prevenci. Kromě pořádání kulturně společenských a sportovních akcí jsou připraveny různé typy rekvalifikačních a vzdělávacích programů.

Zřízením Centra budou zajištěny jak vzdělávací tak veškeré následné aktivity vedoucí k sociální integraci všech jmenovaných cílových skupin, zvýšení jejich zaměstnatelnosti a ochraně před vlivem sociálně patologických jevů. Dále bude poskytnuto i potřebné zázemí pro vzájemné setkávání, výměnu zkušeností a aktivní vyhledávání pracovních příležitostí včetně doplňkových a asistenčních služeb pro handicapované občany.

 
©2006 KENWEX a.s.