Očekávaný přínos projektu

1) Pro cílové skupiny:

 • získání dovedností a znalostí pro jejich start, či opětovné plnohodnotné zařazení do společnosti a pracovního procesu prostřednictvím absolvování motivačních a rekvalifikačních kurzů
 • možnost pro handicapované občany začlenit se nebo vrátit zpět do smysluplného života
 • kvalitní podmínky pro získání všeobecné informovanosti a vzdělanosti
 • možnost zapojit se do celoživotního vzdělávání
 • uspokojení stále rostoucích potřeb a přání cílových skupin
 • možnost lepšího využití volného času dětí a dospívající mládeže, eliminace sociálně patologických jevů
 • zvýšení morálních hodnot u zdravé mládeže spoluprací pomocí a setkáváním se s handicapovanou mládeží
 • větší zapojení a vtažení handicapované mládeže do běžných aktivit (ztráta ostychu ze svého handicapu)
 • vytvoření 2 nových trvalých pracovních míst

2) Pro žadatele TOM BVÚ – Centrum pro volný čas a pomoc mládeži:

 • naplňování podstaty a rozvoj existence jedné z nejstarších organizací tohoto druhu v ČR, pokračování myšlenky vzniku sociálně- integračního Centra
 • vytvoření adekvátních prostor, které budou využívány pro podporu zaměstnanosti a vzdělanosti osob s pohybovým handicapem, obtížně zaměstnatelných občanů, osob postižených sociální exkluzí a ostatních obyvatel celého regionu
 • zlepšení motivace handicapovaných občanů k jejich startu či návratu a zapojení do smysluplného života
 • možnost realizovat ve spolupráci s partnery projektu různé vzdělávací kurzy pro rizikové skupiny obyvatel
 • vytvoření podmínek pro lepší trávení volného času dětí a mládeže a prevence proti vzniku sociálně patologických jevů
 • zajištění vzdělávání spoluobčanů postižených sociální exkluzí i mimo objekt vzdělávacího střediska formou tzv. mobilní učebny
 • vytvoření 2 trvale udržitelných pracovních míst
 • dobrá prezentace a zúročení dlouhodobé sociální práce BVÚ- Centrum pro volný čas a pomoc mládeži se dostane mnohem více do povědomí široké veřejnosti

3) Pro region moravskoslezského kraje:

 • vznik nového centra vzdělávání (vytvoření adekvátních prostor pro podporu vzdělanosti a zaměstnanosti handicapovaných osob, obtížně zaměstnatelných občanů, osob ohrožených sociální exkluzí a také pro podporu celoživotního vzdělávání a eliminace sociálně patologických jevů dětí a mládeže)
 • zlepšení a zvýšení celoživotní vzdělanosti obyvatel, dětí a mládeže celého regionu
 • možnost lepšího využití volného času dětí a dospívající mládeže, eliminace sociálně patologických jevů
 • zvýšení počítačové gramotnosti obyvatel regionu
 • podpora zvýšení zaměstnanosti v regionu
 • rozvoj lidských zdrojů v celém regionu

4) Pro stát:

 • rozvoj lidských zdrojů v oblasti podpory vzdělanosti, zaměstnanosti rizikových skupin obyvatelstva a lepšího využití volného času dětí a mládeže
 • zvýšení počtu vzdělávacích center v ČR
 • podpora zvýšení zaměstnanosti v ČR
 • příjmy státu a jiných stát. subjektů z odvodů z mezd a daně z příjmů
 
©2006 KENWEX a.s.