Popis hlavních aktivit
Zahájení provozu Vzdělávacího a tréninkového centra je plánováno na 1.1.2007.

Ve spolupráci s partnery projektu zde budou pořádány různé motivační kurzy, rekvalifikační kurzy a školení pro příslušníky cílových skupin. V rámci využití kapacity budou prostory sloužit také k realizaci některých komerčních kurzů pro veřejnost.

Součástí projektu je podpora resocializace a integrace zdravotně a tělesně postižených občanů do společnosti. Prostřednictvím různých vzdělávacích aktivit a konzultací s odborníky jim bude umožněno získat potřebné znalosti a dovednosti pro jejich zařazení do společnosti a pracovního procesu.To platí jak pro osoby s dlouhodobým handicapem (vrozené vady a dispozice), tak pro osoby, které jsou handicapované v důsledku úrazů. Díky realizaci tohoto projektu umožníme také handicapovaným občanům v optimální době start či „návrat“ do života, tedy pokračování v jejich předúrazových aktivitách, návrat k běžnému pracovnímu procesu, nalezení svého nového místa a uplatnění ve společnosti.

Projekt je také zaměřen na podporu vzdělanosti a zaměstnanosti obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, kterými jsou např. absolventi, ženy po MD, občané starší 50 let. Realizací vzdělávacích a tréninkových programů pro tuto rizikovou skupinu obyvatelstva dojde ke zvýšení vzdělanosti a tedy i možnosti snazšího zařazení do pracovního procesu. Součástí projektu je také externí „dojíždění s technologiemi“ prostřednictvím využití mobilní učebny přímo za cílovou skupinou (např. občané postižení sociální exkluzí, lidé v rehabilitačních ústavech, stacionářích apod.)

Zprovozněním Centra vzniknou podmínky pro zkvalitnění a rozšíření nabídky využití volného času dětí a mládeže, čímž dojde k podpoře prevence této skupiny před drogovou závislostí, drobnou kriminalitou, či záškoláctvím. Setkáváním zdravé mládeže s handicapovanými a jejich každodenními problémy, které z postižení vyplývají, dojde ke zvýšení morálních hodnot zdravé mládeže a většímu zapojení a vtažení handicapované mládeže do aktivit běžného života.

Provoz Vzdělávacího a tréninkového centra rovněž podpoří a rozšíří současné aktivity pro děti a mládež realizované prostřednictvím TOM BVÚ – Centrum pro volný čas a pomoc mládeži.

V rámci provozu Vzdělávacího a tréninkového centra tak budou v jeho prostorách realizovány kurzy, které absolvuje cca 300 účastníků z řad příslušníků zmíněných cílových skupin.

Počítá se s vytvořením 2 nových pracovních míst.

Udržitelnost aktivit je zaručena po dobu min. 5 let.

V roce 2006 budou realizovány následující kurzy:

  • rekvalifikační kurz práce na PC v rozsahu 110 vyučovacích hodin,
  • rekvalifikační kurz pro nezaměstnané absolventy SŠ a VŠ ke zvýšení jejich
  • uplatnitelnosti na trhu práce,
  • motivační kurz používání IT a internetu v rozsahu 6 vyučovacích hodin,
  • motivační kurzy pro práci v mikrokolektivech.
 
©2006 KENWEX a.s.