BVÚ - Handicap

„Motivačně-vzdělávací kurzy“

Cíl projektu

Cílem projektu je přirozená integrace zdravých dětí a mládeže s postiženými. Integrace handicapovaných ve spolupráci s TOM BVÚ - Centrem pro volný čas a pomoci mládeži má významná pozitiva i pro zdravou mládež. Při vzájemném kontaktu v rámci realizace kurzů bude přirozeně docházet k seznamování se s každodenními problémy, které z postižení vyplývají, ke vzájemnému porozumění a tím i k odstraňováním oboustranných komunikačních bariér.

Náplň projektu

Aktivity projektu zajistí získání dovedností v oblasti moderních informačních a komunikačních technologií a práce na PC prostřednictvím realizace vzdělávacího programu pro handicapované děti a mládež. Účastníci kurzů získají nezbytné informace a praktické dovednosti v oblasti práce na PC a ovládání Internetu a elektronické pošty s použitím speciálních kompenzačních pomůcek a software s cílem zlepšit možnosti komunikace s okolím – odstranění komunikačních bariér.

Role TOM BVÚ

Role TOM BVÚ spočívá v přípravné fázi ve vypracování metodiky a osnov vzdělávacího programu a individuálních vzdělávacích plánů pro účastníky kurzů (ve spolupráci s partnery ze sociální a zdravotní sféry).

V realizační fázi pak TOM BVÚ poskytne veškeré zázemí potřebné pro realizaci vzdělávacího programu, včetně zajištění výuky prostřednictvím kvalifikovaných lektorů.

Přípravná fáze projektu

Bude zpracována metodika a osnovy vzdělávacích kurzů a kurz bude nabídnut klientům organizací sdružujících příslušníky vybrané cílové skupiny. Bude vytvořen dotazník, kterým v řadách potenciálních klientů zjistíme zájem o jmenovaný vzdělávací program. Dotazníkem bude také zjištěno, jaké speciální pomůcky již klienti používají, a které pomůcky by potenciálně potřebovali. Následně, za účasti odborníka, lektora a klienta, proběhne konzultace o potřebnosti speciálních pomůcek, kdy budou získány také podklady pro individuální vzdělávací plány. Na základě získaných informací vybavíme učebnu potřebnými pomůckami.

Pak budou vytvořeny individuální plány pro každého účastníka kurzu. Individuální plán bude sestaven na základě konzultací s účastníkem kurzu, jeho zákonným zástupcem, lektorem a pracovníkem Centra pro rodinu a sociální péči o. s. Konzultace proběhnou před zahájením kurzu. V případě potřeby budou individuální plány konzultovány s dalšími odborníky a speciálními pedagogy. Individuální plány se mohou během kurzů měnit podle potřeb a možností účastníků.

Součástí dotazníku bude i závazná přihláška. Klienti budou zařazováni do kurzů podle svých požadavků a v pořadí, v jakém nám přihlášku doručí.

Realizační fáze projektu

Účastníci budou v průběhu kurzu seznámeni s výhodami a efektivním používáním speciálních kompenzačních pomůcek a programů a s jejich pomocí se pak naučí využívat možností moderních IT prostředků (PC, Internet, elektronická pošta, ICQ, Skype, aj.), což povede k výraznému kvalitativnímu zlepšení možnosti komunikace příslušníků cílové skupiny s okolím.

Během kurzu je možné provádět změny ve vzdělávacím plánu podle aktuálních potřeb klienta.

Přirozená integrace mezi vrstevníky a odstranění bariér mezi dětmi a mladými lidmi bez postižení a s postižením bude zajištěna zapojením členů TOM BVÚ do činnosti při organizaci kurzů. Členové TOM BVÚ pomohou během kurzů vytvořit zázemí a pomoc dětem a mladým lidem s postižením. Tito instruktoři budou proškoleni pracovníkem Centra pro rodinu a sociální péči, který bude i během kurzů přítomen.

V rámci realizace projektu bude rovněž zajištěna přepravu účastníků na a z kurzu speciálním vozidlem.

Projekt je spolufinancován Statutárním městem Ostrava a Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz.

 
©2006 KENWEX a.s.