Projekt e-besedy

,,Zvyšování právního vědomí mládeže s využitím e-learningové technologie"

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinu projektu tvoří děti a mládež,  jež se velmi často stávají účastníky kriminálních činů - a to jak pasivními, tak mnohdy i aktivními. Bohužel, zejména díky jejich věku nejsou si často vědomi důsledků svého chování nebo ti pasivní nedokáží odpovídajícím způsobem na danou věc reagovat.

Cíl projektu

Cílem projektu je proto co nejpřitažlivější formou seznámit děti a mladé lidi s problematikou páchání kriminální činnosti, jak předejít jejich zapojení do tábora pachatelů a jak připravit případné oběti a svědky trestné činnosti na přiměřenou a správnou reakci a chování v takových situacích.

Nastíněná problematika se samozřejmě již dnes k cílové skupině dostává klasickou formou. Na tom se nejrůznějšími programy aktivně podílí i TOM BVÚ (v minulosti v úzké spolupráci s Městskou policií Ostrava, nyní i s Policií České republiky). Klasická forma besed a setkání však nepostihuje dostatečný počet dětí a mládeže, a to jak z důvodu nedostatku kvalifikovaných lektorů a času, tak v neposlední řadě také díky komplikované motivaci mládeže k takovéto formě prezentace. Cílem projektu je zpracovat tuto problematiku formou, která je dnešní mládeži blízká a přitažlivá - tj. formou multimediálních besed přístupných přes internet (webový portál pro prevenci kriminality). Tato forma je vhodná jak pro individuální seznámení, tak k využití ve školách, či různých organizacích sdružující děti a mládež, bez nutnosti přítomnosti kvalifikovaného lektora a bez omezení termínu realizace.

Zdůvodnění a přínos

To, že je dnešní mládež ohrožena kriminalitou je dnes neoddiskutovatelný fakt.  Mladí lidé, stejně jako většina společnosti, se velmi často stávají aktivními, či pasivními účastníky páchání bezpráví a působení kriminálních živlů. Mnozí z nich si s těmito situacemi nedokáží poradit a reaguji mnohdy neadekvátně nebo na druhé straně vůbec, čímž znesnadňují potírání kriminality v naší společnosti. Stejným negativním aspektem dnešní společnosti je velmi snadné propadnutí dětí a mládeže k aktivní účasti na páchaní kriminality a to mnohdy bez pocitu, že by prováděli něco špatného nebo dokonce nezákonného. Všechny tyto problémy jsou důležitými tématy pro preventivní programy a osvětu v řadách dětí a mládeže. Tuto osvětu je třeba provádět v co největším měřítku a co nejpřitažlivější formou. Mnoho organizací a institucí se tímto zabývá, avšak i tak, nezasahují tyto preventivní motivační a vzdělávací činnosti cílovou skupinu dostatečně. Důvodů je mnoho a nelze je všechny vyřešit jedním projektem, avšak alespoň některé náš projekt vyřešit pomůže. Problémy při osvětové činnosti nastávají zejména u motivace mládeže k takovýmto programům. Proto, aby podobná činnost byla úspěšná, je zapotřebí kvalitní osobnost, která je nejen odborně na výši, ale umí danou problematiku podat tak, aby ji mladá generace přijala a byla pro ní „atraktivní“. Je jasné, že počet takových osobností je omezený. Kromě osobnosti (lektora, besedujícího apod.) může v zatraktivnění dané problematiky pomoci využití technologií a didaktických prostředků blízkých dnešní mládeži. Tím jsou bezesporu informační technologie. Tyto technologie mohou splnit obě podmínky – zvýšení atraktivnosti formou podání, sdílení kvalitních a kvalifikovaných osobností a v neposlední řadě také zvýšení plošného působení (tedy kvantity oslovených).

Metody práce a způsob realizace

Protože TOM BVÚ – Centrum pro volný čas a pomoc mládeži je mnoho let aktivním subjektem v práci s mládeží a v posledních letech také realizátorem řady inovativních projektů, snaží se svých zkušenosti využit při realizaci takových projektů, které mají pomáhat řešit nejen smysluplné využití volného času, ale především řešení problémů a pomoc mládeži. V uplynulých letech, a to také díky úspěšným projektům ze strukturálních fondů EU, vybudovalo TOM BVÚ vysoce moderní Vzdělávací a tréninkové centrum, které je určeno také dětem a mládeži. Při tomto Centru pracuje řada odborníků jak na problematiku vzdělávání, Informačních technologií a to s důrazem na děti a mládež. Všechny tyto zkušenosti chceme zúročit právě v tomto projektu. Tento navíc navazuje na další úspěšný projekt financovaný se SF EU jehož součástí byly programy na řešení prevence patologických jevů děti a mládeže realizované ve spolupráci s Městskou policií Ostrava. Máme tedy dostatek zkušeností a praxí podložené předpoklady pro úspěšnou realizaci výše popsaného záměru.

Hlavním způsobem realizace projektu je vedle využití odborného lidského potenciálu také potenciál technický.

Bude vytvořen otevřený systém multimediálních přednášek a osvětových programů na téma prevence kriminality, které budou široké veřejnosti zpřístupněny prostřednictvím internetu jak pro individuální využití, tak také pro účely škol a organizací sdružující děti a mládež. Díky tomu bude moci kterákoliv organizace tyto multimediální prostředky pro účely osvěty vlastních klientů využít kdykoliv bez ohledu na čas příslušného odborníka (lektora, policisty, apod.) a to navíc atraktivní přitažlivou formou pro mladé lidi lépe přijatelnou. V průběhu roku 2008 bude vytvořen technický základ (internetový portál www.e-besedy.cz) pro umisťování multimediálních osvětových programů, včetně prvního pilotního modulu - přednášky na téma "Nejčastější protiprávní jednání páchaná na dětech".

Cílovou skupinu - děti a mladé lidi - budeme oslovovat prostřednictvím organizací věnujících se problematice práce s mládeží na území města Ostravy, se kterými máme dlouholeté a velmi úzké a přátelské kontakty. Stejně tak oslovíme organizace sdružené prostřednictvím Komunitního plánu města, dále pak školy, zájmové organizace a další. Díky informacím distribuovaným prostřednictvím letáků bude informace o možnosti využívat systém multimediálních přednášek dostupná i široké veřejnosti. Na portálu www.e-besedy.cz budou pravidelně uveřejňovány informace o aktuálně dostupných a nově instalovaných modulech - besedách. Díky možnosti interaktivní diskuze na tomto portálu bude také možnost přijímat připomínky a doporučení, na které budeme operativně reagovat, a požadavky uživatelů na další moduly, které následně vytvoříme a aktuální nabídku tak dále rozšíříme o besedy, o které je opravdový zájem.

Do budoucna se předpokládá další rozšiřování počtu modulů - multimediálních přednášek na nejrůznější ožehavá a užitečná témata, jako např. šikana, bezpečnost na ulici, kontakt s autonehodou, kriminalita na internetu, nelegální SW, dětská pornografie, phishing, apod. Přičemž počítáme s možností rozšíření systému o přednášku na jakékoliv téma dle potřeb a požadavků klientů - organizací systém využívajících. Nejvýraznějším přínosem projektu by pak mělo být masivní rozšíření a možnost využívání pro kteroukoliv organizaci zabývající se prací s mládeží na území města. Máme za to, že jakákoliv beseda či přednáška prezentovaná v ,,domácím,, prostředí a komunitě, navíc člověkem, který je v této komunitě přirozenou autoritou, má mnohem větší efekt než anonymní přednášky oficiálních institucí pořádané tzv. z povinnosti a pro účastníky víceméně z donucení.

Materiální zabezpečení

Role TOM BVÚ spočívá v přípravné fázi ve vypracování metodiky a osnov jednotlivých modulů – besed a přednášek (ve spolupráci s odborníky z dané oblasti). Dalším korokem je zpracovaní těchto podkladů do digitální multimediální podoby.

V realizační fázi pak žadatel TOM BVÚ poskytne veškeré technické zázemí potřebné pro provoz daných multimediálních osvětových programů. Bude zajišťovat jak odbornou tak technickou podporu a zajišťovat provoz potřebného HW a technologií tak, aby všechny organizace, které budou multimediální osvětové programy využívat, tak mohli činit bez zásadní zátěže na technické vybavení a znalosti.

Pro potenciálního uživatele představuje používání multimediálních aplikací pouze základní technické vybavení a připojení k internetu. Vlastní použití, provoz, údržba, aktualizace a podpora budou poskytovány zdarma. I v následujících letech bude snaha prostřednictvím vícezdrojového financování dosáhnout toho, aby nemuselo být využívání multimediálních besed pro uživatele zpoplatněno.

Publicita projektu

Publicita projektu a poskytovatele dotace (statutární město Ostrava) bude zajišťována následovně.

Informace o průběhu realizace projektu a nabídka aktuálně dostupných multimediálních aplikací budou prezentovány na internetovém portálu žadatele, prostřednictvím partnerů projektu a organizací podporující projekt (vlastní časopisy, webové stránky, informovanost v řadách klientů).

V organizacích, které sdružují děti a mládež, budou k dispozici volně přístupné letáky s informací o celém projektu a s kontakty na vzdělávací středisko.

Neméně důležitá bude role koordinátora, který bude osobními schůzkami s představiteli škol a organizací pracujících s dětmi a mládeží rozvíjet využití poskytovaných multimediálních aplikací  a zařazování nových modulů na e-lerningovy portál.

Vazba na jiné projekty

Navrhovaná aktivita navazuje na projekt „Vybudování vzdělávacího a tréninkového centra pro osoby s pohybovým handicapem a osoby ohrožené sociální exkluzí“, na který získala organizace TOM BVÚ – Centrum pro volný čas a pomoc mládeži o.s. dotaci v rámci 4. kola SROP 3.1 a dotaci od města Ostravy. V rámci tohoto projektu bylo vytvořeno moderní bezbariérové vzdělávací centrum, ve kterém jsou k dispozici učebny, místnosti pro alternativní činnosti, zázemí pro odborné pracovníky a lektory a správu centra. Součástí komplexu je veškeré technické vybavení k vývoji, vytvoření a provozu předpokládaných aplikací.

Následně v rámci projektu „Rozvoj vzdělávacího a tréninkového centra pro osoby s pohybovým handicapem a osoby ohrožené sociální exkluzí“, který získal dotaci z programu SROP 3.2 (příjemcem dotace byl opět TOM BVÚ – Centrum pro volný čas a pomoc mládeži o.s.) byla připravena náplň činnosti Centra, tj. příprava a realizace vzdělávacích a tréninkových programů pro nejrůznější cílové skupiny. Součástí byly programy zaměřené na prevenci patologických jevů dětí a mládeže ve spolupráci s dalšími partnery a subjekty (mimo jiné Městské policie Ostrava).

Tento projekt je realizován díky dotaci a podpoře ze strany Statutárního města Ostrava.

 
©2006 KENWEX a.s.